BALLSTEP2 เว็บเดิมพัน BALLSTEP2 แทงบอลผ่าน BALLSTEP2

BALLSTEP2 เว็บเดิมพัน BALLSTEP2 แทงบอลผ่าน BALLSTEP2 แทงบอลผ่านไลน์ เว็บเดิมพันกีฬา เดิมพันกีฬาออนไลน์ พนันกีฬาออนไลน์ เว็บพนันกีฬา เว็บกีฬาออนไลน์

ด้อยคุณภาพหรือส่งผลให้เกิดการขาดทุสินเชื่อที่ค้างชำระเกิน 60 วันมีโอกาสสูงที่จะกลายเป็นสินเชื่อด้อยคุณภาพ และโดยทั่วไปจะเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญสำหรับ

แนวโน้มการเรียกเก็บเงินในอนาคการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาคงค้าง (“TDRs”) คือเงินให้กู้ยืมแก่ผู้กู้ที่ได้รับการแก้ไขโดย TCF ได้ให้สัมปทานในเงื่อนไขเพื่อปรับปรุงโอกาสในการเรียกเก็บเงินต้นทั้งหมดที่เป็นหนีโดยทั่วไปแล้วเงินให้กู้ยืมและสัญญาเช่าที่ค้างรับจะบันทึกเป็นมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของหลัก

ประกันหักด้วยต้นทุนขายหรือสำรองไว้สำหรับผลขาดทุนที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้สิทธเมื่อสินเชื่อจัดชั้นและสัญญาเช่าค้างชำระตั้งแต่ 60 วันขึ้นไป จะรวมอยู่ใน “60+ วันที่ค้างชำระและคงค้าง” ในตารางก่อนหน้า TDR ค้างจ่าย โดยไม่คำนึงถึงการจัดประเภทหรือสถานะการค้างชำระ จะรวมอยู่ใน “TDR ค้างจ่าย”

ในตารางก่อนหน้าณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553:อัตราการค้างชำระมากกว่า 60 วันอยู่ที่ร้อยละ .79 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ .69 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และคงที่เมื่อเทียบกับร้อยละ .78 ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 การเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่สี่ของปี 2552 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของอสังหาริมทรัพย์

เชิงพาณิชย์ อสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อผู้บริโภค ซึ่งถูกชดเชยบางส่วนด้วยการลดลงของการเงินอุปกรณ์และการค้างชำระสินเชื่อสินค้าคงคลัง อัตราการค้างชำระเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่สามของปี 2553 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ การเช่าซื้อและการค้างชำระสินเชื่อ

อุปกรณ์ถูกชดเชยด้วยการลดลงของอสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภTDR ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อผู้บริโภคที่คงค้างทั้งหมดอยู่ที่ 337.4 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 84.9 ล้านดอลลาร์ หรือร้อยละ 33.6 จากวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และเพิ่มขึ้น 21.8 ล้านดอลลาร์ หรือร้อยละ 6.9 จากวันที่ 30 กันยายน 2553 ค่า

เผื่อการขาดทุนของสินเชื่อสำหรับ TDR อสังหาริมทรัพย์เพื่อผู้บริโภคที่คงค้างคือ 36.8 ล้านดอลลาร์ หรือ 10.9 เปอร์เซ็นต์ของยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 การค้างชำระมากกว่า 60 วันรวมอยู่ใน TDR อสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้บริโภคที่ค้างชำระอยู่ที่ 17.9 ล้านดอลลาร์ หรือ 5.3 เปอร์เซ็นต์ ณ

วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เทียบกับ 17.4 ล้านดอลลาร์ หรือ ร้อยละ 5.5 ณ วันที่ 30 กันยายน 255TDR ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดอยู่ที่ 48.8 ล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2010 เทียบกับ 5.5 ล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2010 เนื่องจาก TCF ยังคงทำงานร่วม

กับลูกค้าเชิงพาณิชย์ที่เครียดทางการเงินเพื่อลดโอกาสในการผิดนัดชำระและการเรียกเก็บเงินที่อาจเกิดขึ้น เงินกู้ยืมเหล่านี้ได้รับการทบทวนการด้อยค่าเป็นรายบุคคล ค่าเผื่อการสูญเสียเงินกู้จาก TDR ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ค้างจ่ายอยู่ที่ 695,000 ดอลลาร์ หรือเพียงร้อยละ 1.4 ของยอดคงค้าง ณ วัน

ที่ 31 ธันวาคม 2010 เนื่องจากลักษณะการค้ำประกันของสินเชื่อเหล่านี้ ไม่มี TDR เชิงพาณิชย์ที่เกิดขึ้นเกิน 60 วันค้างชำรเงินกู้ยืมและสัญญาเช่าที่ไม่คงค้างเพิ่มขึ้น 49 ล้านดอลลาร์ หรือร้อยละ 16.5 จากวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และลดลง 24.6 ล้านดอลลาร์ หรือร้อยละ 6.6 จากวันที่ 30 กันยายน

2553 การเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่สี่ของปี 2552 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อที่ไม่ สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์และอสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้บริโภคคงค้าง ซึ่งหักกลบบางส่วนด้วยการลดลงของสินเชื่อและสัญญาเช่าอุปกรณ์ทางการเงินที่ไม่ได้คงค้าง การลดลงจากไตรมาสที่สามของปี 2553 มีสาเหตุหลักม

าจากการลดลงของเงินให้สินเชื่อใหม่ที่ไม่มีคงค้างใหม่จำนวน 51.7 ล้านดอลลาร์ โดยส่วนใหญ่เป็นเงินให้สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์EA, EA SPORTS, EA Mobile, Pogo และ EA SPORTS Active เป็นเครื่องหมายการค้าของ Electronic Arts Inc. John Madden, NFL, NHL, NBA, NCAA, Tiger

Woods และ PGA TOUR เป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้องและใช้โดยได้รับอนุญาต “PlayStation” เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Sony Computer Entertainment Inc. Xbox 360 เป็นเครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัท Microsoft เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ทั้งหมดเป็น

ทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้องาเผื่อการขาดทุนจากเงินกู้และสัญญาเช่าอยู่ที่ 265.8 ล้านดอลลาร์ หรือ 1.80 เปอร์เซ็นต์ของเงินให้สินเชื่อและสัญญาเช่า เทียบกับ 244.5 ล้านดอลลาร์ หรือ 1.68 เปอร์เซ็นต์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 253.1 ล้านดอลลาร์ หรือ 1.70 เปอร์เซ็นต์ ณ วันที่ 30

กันยายน 255สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553:สำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอยู่ที่ 77.6 ล้านดอลลาร์ คงที่จาก 77.4 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่

ของปี 2552 และเพิ่มขึ้นจาก 59.3 ล้านดอลลาร์ที่บันทึกในไตรมาสที่สามของปี 2553 การเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่สามของปี 2553 มีสาเหตุหลักมาจากการตั้งสำรองที่เพิ่มขึ้นและการหักค่าธรรมเนียมใน ผลงานอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชยค่าใช้จ่ายสุทธิของสินเชื่อและสัญญาเช่าอยู่ที่ 64.9 ล้านดอลลาร์หรือ 1.75% ต่อปีของสินเชื่อและสัญญาเช่าเฉลี่ย เพิ่มขึ้นจาก 48.7 ล้านดอลลาร์หรือ 1.35% ต่อปีในไตรมาสที่สี่ของปี 2552 และเพิ่มขึ้นจาก 57.8 ล้าน

ระดับชาติหลายวัน สิบคนจะได้รับเลือกให้เป็นอาสาสมัครเยาวชนชั้นนำของอเมริกาในปี 2554 ในเวลานั้นJulie เป็นผู้อาวุโสที่ Tahanto Regional High School allyogame.com ทำหน้าที่เป็นโฆษกของหน่วยงานรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมของบิดาของเธอในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา และสร้างโครงการของเธอเองเพื่อเผยแพร่ความจำเป็นใน

การรับบุตรบุญธรรมและหาเงินเพื่อจัดหาเด็กที่ถูกอุปการะไว้ในบ้านถาวร Julie เติบโตในครอบครัวที่มีลูก 10 คน โดย 7 คนเป็นลูกบุญธรรม “ประสบการณ์นี้สอนให้ฉันรู้ว่าการได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวมีความสำคัญเพียงใดในชีวิตของคุณ และเด็กทุกคนควรมีโอกาสสัมผัสกับความรักภายในครอบครัว” เธอ

กล่าวJulie เริ่มทำงานเพื่อให้ผู้คนตระหนักถึงปัญหาการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมเมื่อพ่อของเธอเปิดสำนักงานรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมในปี 2549 หลังจากนั้นไม่นาน เธอได้เปิดตัว “Julie’s Cause” และเริ่มวางแผนโครงการของเธอเองเพื่อช่วยหาบ้านถาวรสำหรับเด็กที่ถูกอุปการะ ความคิดแรกของเธอคือการเดินทางท่อง

เที่ยวทั่วประเทศ ดังนั้นครอบครัวของเธอจึงขับรถจากแมสซาชูเซตส์ไปอลาสก้าด้วยรถ RV ที่ตกแต่งอย่างดี หยุดตลอดทางเพื่อพูดคุยกับหนังสือพิมพ์และสถานีวิทยุเกี่ยวกับการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม จากนั้นเธอจึงตัดสินใจระดมเงินเพื่อการกุศลโดยการวางกระป๋องบริจาคตามธุรกิจต่างๆ ทั่วแมสซาชูเซตส์ และริเริ่ม

งาน “Kicks for Kids Kickathon” ประจำปี ซึ่งนักเรียนที่โรงเรียนเทควันโดของเธอจะได้รับสปอนเซอร์โดยให้เงินหนึ่งเพนนีต่อการเตะหนึ่งครั้ง มากกว่า $15, 000 คนจากกิจกรรมเหล่านี้ได้ช่วยให้เด็กที่ถูกอุปการะเลี้ยงดูมากกว่าหนึ่งโหลในบ้านถาวรในช่วงสองปีที่ผ่านมา “ฉันได้เรียนรู้ว่าทุกคนสามารถสร้าง

ความแตกต่างได้ และการสร้างความแตกต่างคือความรู้สึกที่ดีที่สุดในโลก” Julie กล่าวเทย์เลอร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนมัธยมแบลนชาร์ด ได้สร้างไดรฟ์ของเล่นสำหรับวันหยุดประจำปีเมื่อ 5 ปีก่อนเพื่อระลึกถึงเพื่อนสนิทที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง และตั้งแต่นั้นมาก็ได้มอบของขวัญให้กับเด็กที่

ป่วยและด้อยโอกาสกว่า 3,600 คน เมื่อ Erika เพื่อนที่ดีที่สุดของ Taylor กำลังต่อสู้กับโรคมะเร็งและต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลบ่อยครั้ง Taylor ต้องการทำบางสิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เธอ เทย์เลอร์ตัดสินใจรวบรวมของเล่นสำหรับเด็กในโรงพยาบาลและขอให้เอริกาช่วย “เธอตื่นเต้นมากที่ได้ทำ

สิ่งนี้” เทย์เลอร์กล่าว “แต่เธอเสียชีวิตก่อนที่เราจะเริ่มทำคลอด ฉันรู้แล้วว่าฉันอยากจะสานต่อของเล่นชิ้นนี้ในความทรงจำของเธอ”ทุกฤดูใบไม้ร่วง เทย์เลอร์เริ่มขอบริจาคของเล่นโดยตั้งกล่องสะสมที่โรงเรียนในท้องถิ่น 5 แห่ง เธอยังขอให้สมาชิกในครอบครัว เพื่อน และคนอื่นๆ ในชุมชนของเธอช่วยระดมทุนเพื่อ

ซื้อของเล่นเพิ่มเติมและจัดปาร์ตี้วันหยุดที่ศูนย์พักพิงคนไร้บ้าน 6 แห่ง ธุรกิจในท้องถิ่นหลายแห่งสนับสนุนการรณรงค์ของเธอ และหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมักลงข่าวประชาสัมพันธ์ ด้วยความช่วยเหลือจากผู้อื่น เทย์เลอร์ห่อของขวัญที่ได้รับบริจาคมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แล้วส่งมอบให้กับโรงพยาบาล ที่พักพิง

และหน่วยงานสวัสดิการต่างๆ เธอประเมินว่ารถของเล่นของเธอให้ของขวัญมากกว่า 3,600 ชิ้นในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และเธอหวังว่าจะขยายมันไปทั่วแมสซาชูเซตส์และรัฐรอบๆ ในอนาคต “ฉันคิดถึงเอริกะอยู่บ่อยๆ และเธอคงชอบที่จะทำสิ่งนี้กับเรานอกจากนี้ กรรมการของโปรแกรมยังยกย่องนักเรียนในรัฐแมสซาชู

เซตส์อีก 6 คนว่าเป็นผู้เข้ารอบสุดท้ายที่โดดเด่นสำหรับกิจกรรมบริการชุมชนที่น่าประทับใจ แต่ละคนจะได้รับเหรียญทองแดงแกะสลัก:Marco DiBlasi อายุ 13 ปีจาก Boxford นักเรียนเกรดแปดที่โรงเรียน Glen Urquhart จัดการ “American Sign Language (ASL) Sports” ซึ่งเป็นองค์กรเยาวชนที่ไม่

แสวงหาผลกำไรที่อุทิศตนเพื่อแนะนำกีฬาให้กับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหรือพิการทางร่างกาย Marco ซึ่งเริ่มเป็นผู้สอนที่คลินิกเบสบอล ในไม่ช้าก็กลายเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการข้อมูล และตอนนี้กำลังระดมทุนและจัดการคลินิกMichael Gants วัย 18 ปีจาก Lexington ซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่

Lexington High School ได้ก่อตั้ง “Students Making a Difference” ซึ่งเป็นสโมสรที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมการสนับสนุนของนักเรียนสำหรับโครงการด้านการเมืองและบริการสาธารณะต่างๆ ไมเคิล ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากข้อความแห่งความหวังและการเปลี่ยนแปลงของประธานาธิบดีโอบามา ยัง

ได้ระดมเงินเพื่อจัดหาโทรศัพท์มือถือให้กับทหาร จัดการผ่าตัดให้กับเด็กพิการ ช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากแผ่นดินไหวในเฮติ และช่วยเหลือเด็กจรจัดSolomon Goldstein-Rose วัย 17 ปี จาก Amherst จูเนียร์ที่ Amherst Regional High School ได้จัดโครงการจำนวนหนึ่งเพื่อส่งเสริมทัศนคติด้านสิ่ง

แวดล้อมและการบริการสาธารณะในหมู่เด็กๆ ในชุมชน โซโลมอนซึ่งเข้าร่วมชมรมปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมในฐานะน้องใหม่ได้ริเริ่มโครงการต่างๆ เพื่อลดการใช้รถโรงเรียนโดยไม่จำเป็น ลดการใช้กระดาษเช็ดมือ และส่งเสริมการใช้จักรยานเพื่อเดินทางไปและกลับจากโรงเรียนMatthew Hershfield วัย 17 ปี

ดอลลาร์หรือ 1.58% รายปีในไตรมาสที่สามของปี 2010 การเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาสที่สี่ของปี 2009 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของการเรียกเก็บเงินสุทธิจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์และอสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภค โดยค่าใช้จ่ายสุทธิในอสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นในรัฐ

อิลลินอยส์หักล้างบางส่วน โดยการหักค่าธรรมเนียมสุทธิที่ลดลงในมินนิโซตาและมิชิแกน การเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่สามของปี 2553 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อผู้บริโภค และธุรกิจการค้าที่มีการหักค่าธรรมเนียมสุทธิเงินฝากเฉลี่ยรวมเพิ่มขึ้น 68.9 ล้านดอลลาร์

หรือ 0.6 เปอร์เซ็นต์ จากไตรมาสที่สี่ของปี 2552 และทรงตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสที่สามของปี 2553 เงินฝากเฉลี่ยทั้งหมดในปี 2553 เพิ่มขึ้น 162.9 ล้านดอลลาร์ หรือ 1.4 เปอร์เซ็นต์ จากปี 2552 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่สี่ ของปี 2552 และจากทั้งปี 2552 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินฝากหลัก

ซึ่งถูกชดเชยบางส่วนด้วยการลดลงของบัตรเงินฝากเฉลี่ย ซึ่งเป็นผลมาจากกลยุทธ์การกำหนดราคาเพื่อลดต้นทุนต้นทุนที่สูงขึ้ต้นทุนดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยในไตรมาสที่สี่ของปี 2553 อยู่ที่ร้อยละ .46 ลดลง 28 จุดจากไตรมาสที่สี่ของปี 2552 และลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสที่สามของปี 2553 ต้นทุนดอกเบี้ยเงิน

ฝากเฉลี่ยในปี 2553 อยู่ที่ร้อยละ .53 ลดลง 54 คะแนนจากปี 2552 การลดลงของต้นทุนดอกเบี้ยเฉลี่ยของเงินฝากมีสาเหตุหลักมาจากกลยุทธ์การกำหนดราคาสำหรับผลิตภัณฑ์เงินฝากบางประเภท การเปลี่ยนแปลงแบบผสมผสาน และอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่ลดลง ต้นทุนดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเงินฝาก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 อยู่ที่ร้อยละ .41 เทียบกับร้อยละ .48 ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และร้อยละ .65 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหลักลดลง 11.2 ล้านดอลลาร์ หรือ 6.3 เปอร์เซ็นต์ จากไตรมาสที่ 4 ปี 2552 6.1 ล้านดอลลาร์ หรือ 3.5 เปอร์เซ็นต์ จากไตรมาส

3 ปี 2553 และ 13.4 ล้านดอลลาร์ หรือ 1.9 เปอร์เซ็นต์ จากทั้งปี 2553 จากปี 2552 การลดลงของ ทุกงวดมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเบี้ยประกันภัยเงินฝากและต้นทุนค่าชดเชยและผลประโยชน์พนักงาต้นทุนค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงานลดลง 2 ล้านดอลลาร์ หรือ 2.2 เปอร์เซ็นต์ จาก

ไตรมาสที่ 4 ของปี 2552 และ 2.9 ล้านดอลลาร์ หรือ 3.2 เปอร์เซ็นต์ จากไตรมาส 3 ของปี 2553 ต้นทุนค่าตอบแทนและผลประโยชน์พนักงานลดลง 4.1 ล้านดอลลาร์ หรือ 1.2 เปอร์เซ็นต์ ตลอดทั้งปี ของปี 2553 จากปี 2552 การลดลงในทุกงวดมีสาเหตุหลักมาจากการลดจำนวนพนักงานและค่าใช้จ่

ายแผนการรักษาพยาบาลของพนักงานที่ลดลง ซึ่งถูกชดเชยบางส่วนด้วยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในธุรกิจการเงินพิเศษอันเป็นผลมาจากการขยายตัวและการเติบโการ

ประกันภัย FDIC เพิ่มขึ้น 2.1 ล้านดอลลาร์ หรือ 39.9 เปอร์เซ็นต์ จากไตรมาสที่สี่ของปี 2009 และ 1.9 ล้านดอลลาร์ หรือ 34.9 เปอร์เซ็นต์ จากไตรมาสที่สามของปี 2010 การประกันภัย FDIC เพิ่มขึ้น 4.5 ล้านดอลลาร์ หรือ 23.4 เปอร์เซ็นต์ สำหรับทั้งปี 2010 จากปี 2009 ที่เพิ่มขึ้นในทุกงวดมี

สาเหตุหลักมาจากอัตราการประกันเงินฝากที่สูงขึ้น พระราชบัญญัติ Dodd-Frank กำหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบต่างๆ ของการประเมินการประกัน FDIC โดยมีวันที่คาดว่าจะดำเนินการภายในวันที่ 1 เมษายน 2011 ของ FDIC การเปลี่ยนแปลงแก้ไขวิธีการปัจจุบันที่ใช้ในการพิจารณาการประเมินที่จ่ายโด

ยสถาบันที่มีสินทรัพย์มากกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์ รวมถึงการเปลี่ยนฐานการประเมินจากเงินฝากเป็นสินทรัพย์เฉลี่ยทั้งหมดหักด้วยเงินกองทุนชั้นที่หนึ่ง นอกจากนี้ FDIC ได้พัฒนาวิธีการจดแต้มเพื่อกำหนดอัตราการประเมินแยกต่างหากสำหรับแต่ละสถาบันที่มีสินทรัพย์มากกว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์ จากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ การประกันภัย FDIC ของ TCF อาจเพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 255เบี้ยประกันภัยบัญชีเงินฝากลดลง 7.7 ล้านดอลลาร์ หรือร้อยละ 81.

9 จากไตรมาสที่สี่ของปี 2552 และ 1.7 ล้านดอลลาร์ หรือร้อยละ 49.5 จากไตรมาสที่สามของปี 2553 เบี้ยประกันภัยบัญชีเงินฝากลดลง 13.4 ล้า

นดอลลาร์ หรือร้อยละ 43.6 สำหรับทั้งปี 2553 จาก พ.ศ. 2552 การลดลงของเบี้ยประกันภัยบัญชีเงินฝากเป็นผลมาจากกลยุทธ์ทางการตลาดที่ได้รับการแก้ไขและการผลิตบัญชีเงินฝากที่ลดลค่าใช้จ่ายด้านการโฆษณาและการตลาดลดลง 635,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือร้อยละ 16.8 จากไตรมาสที่สี่ของปี

2009 และ 200,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือร้อยละ 6 จากไตรมาสที่สามของปี 2010 ค่าใช้จ่ายด้านการโฆษณาและการตลาดลดลง 4.1 ล้านดอลลาร์หรือร้อยละ 23.8 สำหรับทั้งปี 2553 จากปี 2552 การลดลงในทุกช่วงเวลาส่วนใหญ่เป็นผลมาจากกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ธนาคารเพื่อรายย่อยและการลดลงของการใช้จ่ายในการโฆษณาทางสื่อที่เกี่ยวข้อค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยอื่นๆ ลดลง 2.9 ล้านดอลลาร์ หรือร้อยละ 7.2 จากไตรมาสที่สี่ของปี 2552 และ 2.2 ล้าน

ดอลลาร์ หรือร้อยละ 5.5 จากไตรมาสที่สามของปี 2553 ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยอื่นๆ เพิ่มขึ้น 3.4 ล้านดอลลาร์ หรือร้อยละ 2.4 สำหรับค่าใช้จ่าย

ทั้งหมด ปี 2553 จากปี 2552 โดยลดลงจากไตรมาสที่ 4 ปี 2552 สาเหตุหลักมาจากต้นทุนการเลิกจ้างที่ลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับโครงสร้างองค์กรและส่วนงานธุรกิจในไตรมาสที่ 4 ปี 2552 ลดลงจากไตรมาสที่ 3 ของปี 2553 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการขาดทุนเงินฝากที่ลดลง นอกจากนี้ ในช่วงไตรมาจาก Sharon ซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่ Sharon High School ระดมทุนได้ระหว่าง 5,000 ถึง 7,000 ดอลลาร์ต่อปีด้วย “Pie in the Sky” ซึ่งเป็นกองทุนระดมทุนเพื่อสนับสนุน Community Servings ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดหาอาหารให้กับผู้ที่ป่วยหนักเกินไป ไปซื้อของหรือทำอาหารกินเอง ในปีแรกของเขา Matthew

อาสาเตรียมอาหารและขายพาย และตั้งแต่นั้นมาก็กลายเป็นผู้ประสานงานของโรงเรียนของเขาที่ทำงานเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ ความหิวโหย และความยากจนในชุมชนของเขานอกเมืองบอสตันมอยรา แลนดรี วัย 14 ปี จาก Swampscott นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 8 ของโรงเรียน

Swampscott Middle School ได้ก่อตั้งองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ดำเนินการโดยเยาวชนชื่อ “Hope for Creativity” ซึ่งมอบ “artpacks” ให้กับเด็กจรจัดในแมสซาชูเซตส์ซึ่งเต็มไปด้วยอุปกรณ์ศิลปะใหม่ๆ มอยราซึ่งเริ่มโครงการในปี 2552 ระดมทุนได้ 4,000 ดอลลาร์และแจกจ่ายชุดงานศิลปะ 300

ชุด และได้แบ่งปันเรื่องราวของเธอกับเด็กและผู้ใหญ่หลายร้อยคนเพื่อกระตุ้นให้พวกเขาสร้างความแตกต่างในชีวิตของเด็กHayley Morais วัย 17 ปี จาก East Freetown นักเรียนชั้นปีที่สองที่ Apponequet Regional High School ได้สร้าง “Give a Book, Make a Difference” ซึ่งเป็นโปรแกรมที่

รวบรวมหนังสือที่ใช้น้อยและแจกจ่ายให้กับเด็กและผู้ใหญ่ที่เข้าถึงหนังสือได้จำกัด นับตั้งแต่เฮย์ลีย์เริ่มโครงการในปี 2550 เธอได้บริจาคหนังสือ 2,400 เล่มให้กับสถานสงเคราะห์คนไร้บ้าน ชมรมเด็กชายและเด็กหญิง เด็กยากไร้ในทะเลแคริบเบียน และโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์“ผู้รับรางวัลเหล่านี้ได้พิสูจน์แล้ว

ว่าคนหนุ่มสาวทั่วอเมริกามีความสำคัญต่ออนาคตของเพื่อนบ้าน ประเทศของเรา และโลกของเรา” จอห์น อาร์ สแตรงเฟลด์ ประธานและซีอีโอของ Prudential Financial กล่าว “ผู้ได้รับเกียรติแต่ละคนและทุกคนสมควรได้รับความเคารพและชื่นชมจากเรา และเราหวังว่าการฉายแสงให้กับพวกเขา พวก

เขาจะเป็นตัวอย่างให้กับผู้อื่นต่อไป”Gerald N. Tirozzi กรรมการบริหารของ National Association of Secondary School Principals กล่าวว่า “คนหนุ่มสาวที่ได้รับรางวัล Prudential Spirit of Community Awards แสดงให้เห็นถึงความสามารถมหาศาลในการให้และเข้าถึงผู้ที่ต้องการความ

ช่วยเหลือ “NASSP รู้สึกภูมิใจที่ได้ให้เกียรติผู้นำนักเรียนเหล่านี้ เพราะพวกเขาคือตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของเยาวชนที่มีความสามารถสูงในโรงเรียนของประเทศเราในปัจจุบัน”โรงเรียนระดับกลางและมัธยมปลายของรัฐและเอกชนทุกแห่งในประเทศ ตลอดจนสภาลูกเสือหญิงทั้งหมด องค์กร 4-H ประจำเทศมณฑล สภา

กาชาดอเมริกัน YMCA และบริษัทในเครือของ HandsOn Network มีสิทธิ์เลือกนักเรียนหรือสมาชิกสำหรับท้องถิ่น รางวัล Prudential Spirit of Community เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา จากนั้นผู้ได้รับเกียรติในท้องถิ่นกว่า 5,000 คนได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการตัดสินอิสระ ซึ่งเลือกผู้ได้รับ

เกียรติจากรัฐและผู้เข้ารอบสุดท้ายที่โดดเด่นตามเกณฑ์ต่างๆ เช่น ความคิดริเริ่มส่วนบุคคล ความคิดสร้างสรรค์ ความพยายาม ผลกระทบ และการเติบโตส่วนบุคคลขณะที่อยู่ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ผู้ได้รับรางวัล 102 รัฐจะเยี่ยมชมสถานที่สำคัญของเมืองหลวง เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์

ธรรมชาติแห่งชาติสมิธโซเนียน และเยี่ยมผู้แทนรัฐสภาที่แคปิตอล ฮิลล์ นอกจากนี้ 10 คนในจำนวนนี้เป็นนักเรียนระดับกลาง 5 คนและนักเรียนมัธยมปลาย 5 คน จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็น National Honorees ในวันที่ 2 พฤษภาคมโดยคณะกรรมการคัดเลือกระดับประเทศอันทรงเกียรติ ผู้ได้รับรางวัลเหล่านี้

จะได้รับรางวัลเพิ่มเติมมูลค่า 5,000 ดอลลาร์ เหรียญทอง ถ้วยรางวัลคริสตัล และเงินช่วยเหลือ 5,000 ดอลลาร์จากมูลนิธิพรูเด็นเชียลสำหรับองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่พวกเขาเลือกจอห์น สแตรงเฟลด์แห่งพรูเด็นเชียลจะทำหน้าที่ในคณะกรรมการคัดเลือกระดับชาติ จานา ฟรีเลอร์ ประธาน NASSP

; มิเชลล์ นันน์ ประธานและซีอีโอของ Points of Light Institute & Hands On Network; Marguerite Kondracke ประธานและซีอีโอของ America’s Promise Alliance; โดนัลด์ ที. ฟลอยด์ จูเนียร์ ประธานและซีอีโอของ National 4-H Council; Pamela Farr ประธานอาสาสมัคร

แห่งชาติของสภากาชาดอเมริกัน; Elson Nash รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการที่ Corporation for National and Community Service; ไมเคิล โคเฮน ประธานและซีอีโอของ Achieve, Inc.; และผู้ได้รับรางวัล Prudential Spirit of Community National Honorees ประจำปี

2010 สองคน ได้แก่ Shannon McNamara จาก Basking Ridge, NJ และ Benjamin Sater จาก Plano, Texasนอกเหนือจากการมอบรางวัลของตนเองแล้ว โครงการ The Prudential Spirit of Community Awards จะแจกจ่ายรางวัล President’s Volunteer Service Awards ให้แก่ผู้

สที่สี่ของปี 2010 TCF ตามข้อมูลที่เผยแพร่สู่สาธารณะโดย Visa USA Inc. (“Visa”ค่าใช้จ่ายอสังหาริมทรัพย์รอการขายและทรัพย์สินที่ถูกยึดเพิ่มขึ้น 244,000 ดอลลาร์หรือ 1.9 เปอร์เซ็นต์จากไตรมาสที่สี่ของปี 2552 และ 3.2 ล้านดอลลาร์หรือ 33.3 เปอร์เซ็นต์จากไตรมาสที่สามของปี 2553

อสังหาริมทรัพย์รอการขายและทรัพย์สินที่ถูกยึดคืนมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 8.5 ล้านดอลลาร์หรือ 26.7 เปอร์เซ็นต์ สำหรับทั้งปี 2553 จากปี 2552 การเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 4 ของปี 2552 และไตรมาสที่ 3 ของปี 2553 สาเหตุหลักมาจากการปรับปรุงมูลค่าที่เพิ่มขึ้นและค่าใช้จ่ายทางภาษี ซึ่งหักล้างบางส่วนด้ว

ยการเพิ่มจำนวนยอดขายและกำไรสุทธิเฉลี่ยหรือ ขายขาดทุน. การเพิ่มขึ้นในปี 2553 จากปี 2552 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มจำนวนอสังหาริมทรัพย์ข

องผู้บริโภคที่เป็นเจ้าของและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อต้นทุนสินเชื่ออื่นๆ ลดลง 2.8 ล้านดอลลาร์ หรือร้อยละ 64.8 จากไตรมาสที่สี่ของปี 2552 และเพิ่มขึ้น 2.4 ล้านดอลลาร์จากไตรมาสที่สามของปี 2553 ต้นทุนสินเชื่ออื่นๆ ลดลง 6.1 ล้านดอลลาร์ หรือร้อยละ 50.4 สำหรับทั้งปี 2553 จากปี 2552 การลดลง ตั้งแต่ไตรมาสที่สี่ของปี 2009 และจากทั้งปีของปี 2009 สาเหตุหลักมาจากการกลับรายการสำรองของภาระผูกพันที่ไม่มีเงินทุนหลายรายการที่ปิดลงและต้นทุนที่ลดลงที่เกี่ยวข้องกับการประกันกลุ่มสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภค การเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่สามของปี 2553 มีสาเหตุหลักมาจากการ